Algemene Voorwaarden en klanteninformatie

Garantie

Wij garanderen dat de producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar wanneer ze verkocht worden aan natuurlijke personen, in overeenstemming met de relevante EU-wetgeving inzake consumentenbescherming. De garantieperiode is 12 maanden als de koper een rechtspersoon is.

Drijvende kunststof elementen hebben een garantie tot 10 jaar, normale slijtage niet meegerekend.

In geval van een garantieclaim zullen wij het defecte artikel gratis vervangen na onderzoek van de omstandigheden. Meer gedetailleerde informatie over de garantie- en waarborgvoorwaarden vindt u onder de categorie “FAQ”.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht:

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (UFLOAT SIA, Baznicas 41/43 – 11, Riga, LV-1010, Letland, Tel.: 0037129406119, e-mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping:

Als u zich uit dit contract terugtrekt, moeten wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering gekozen hebt dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit dit contract ontvangen hebben, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug ontvangen hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang wat het eerste is.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons teruggeven of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dat waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen te controleren.

Algemene aanwijzingen
1) Vermijd a.u.b. beschadiging en verontreiniging van de goederen. Zorg voor voldoende bescherming tegen transportschade met een geschikte verpakking.
2) Stuur de goederen a.u.b. niet vrachtafhalend naar ons terug.
3) Wij wijzen u erop dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

Annuleringsformulier
Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Naar

UFLOAT SIA
Baznicas 41/43 – 11
LV-1010, Riga
Lettland
E-Mail: [email protected]

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) _______________

_______________________________________________________
Naam van de consument(en)

_______________________________________________________
Adres van de consument(en)

_______________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Prijzen en Betalingsvoorwaarden

Prijzen en Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders vermeld in de beschrijving van het produkt door de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen, waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is begrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten zullen apart worden vermeld in de respectieve produktbeschrijving.

De klant zal op de hoogte worden gebracht van de betalingsmogelijkheid(en) in de on-line winkel van de verkoper.

Bij betaling met een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: “PayPal”), onder voorbehoud van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, die te bekijken zijn op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – als de klant geen PayPal-rekening heeft – onder voorbehoud van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die te bekijken zijn op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Bij betaling met een door Stripe aangeboden betaalmethode ( creditcard of GiroPay), wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder, onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van Stripe, die u kunt bekijken op https://stripe.com/de/privacy.

Leverings- en verzendingsvoorwaarden
De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven leveringsadres doorslaggevend.

Indien het transportbedrijf de verzonden goederen aan de verkoper terugbezorgt omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, als hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid, of als hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem daarvan redelijk van tevoren in kennis had gesteld.

Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

Verzendingsinformatie
U stemt ermee in dat uw e-mailadres of telefoonnummer wordt doorgegeven aan Freeway Logistics SIA, Riga, Prusu 3 k-1 – 60, LV-1057, Letland, zodat de pakketdienstverlener vóór de levering van de goederen per e-mail of telefoon contact met u kan opnemen om een leveringsdatum overeen te komen of om statusinformatie over de levering van de zending door te geven. Uw toestemming in dit verband kan te allen tijde worden herroepen.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door UFLOAT SIA, Reg. 50003983771, wettelijk adres Baznīcas 41/43 – 11, Riga, LV 1010, Letland. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar UFLOAT SIA. UFLOAT SIA biedt u, de gebruiker, deze website aan, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hier vermeld worden.

Wanneer u onze website bezoekt en/of iets bij ons koopt, neemt u deel aan onze “Dienst” en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink beschikbaar worden gesteld. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, providers, klanten, handelaars en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de Website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van de diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige deal worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de site na het bekendmaken van wijzigingen wordt beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen.

SECTIE 1 – VOORWAARDEN VOOR ONLINE OPSLAG
Door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u minstens meerderjarig bent in het land waar u woont of meerderjarig geworden bent in het land waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om personen ten laste van u deze website te laten gebruiken, onder voorbehoud van onze Gebruiksvoorwaarden.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en u mag geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) wanneer u de Dienst gebruikt.
U mag geen wormen, virussen of destructieve code overbrengen.
Overtreding of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik en om welke reden ook, de dienst te weigeren.
U begrijpt dat Uw Content (met uitzondering van credit card informatie) onversleuteld verzonden kan worden en (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om tegemoet te komen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd wanneer zij over netwerken wordt verzonden.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De kopjes die in deze Overeenkomst gebruikt worden, dienen enkel voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet als enige basis voor het nemen van beslissingen worden gebruikt of vertrouwd, zonder de primaire, nauwkeuriger, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Vertrouwen op enig materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze Site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om alle wijzigingen op onze website te controleren.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of de inhoud ervan) op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen of stop te zetten. Wij zullen niet aansprakelijk zijn ten opzichte van u of ten opzichte van een derde voor een wijziging, prijsverandering, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN
Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de Website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden in overeenstemming met ons retourbeleid.
Wij hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleurweergave op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten aan om het even welke persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om producten op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor producten of diensten op deze website is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of ontvangen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE.
Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze limieten kunnen bestellingen omvatten die van of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart en/of bestellingen met hetzelfde facturerings- en/of leveringsadres worden geplaatst. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te brengen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u opgaf toen de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen door wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie, zie ons retourbeleid.

SECTIE 7 – OPTIONELE TOOLS
Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen toezicht, controle of invloed hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij de toegang tot deze hulpmiddelen verstrekken “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is”, zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring van welke aard dan ook. Wij zijn niet aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Uw gebruik van optionele hulpmiddelen die op de Website worden aangeboden, is op eigen risico en naar eigen goeddunken. U moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waaronder de hulpmiddelen door de betrokken derde leveranciers worden verstrekt.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (met inbegrip van het vrijgeven van nieuwe hulpmiddelen en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook aan deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze Website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid van, en garanderen of aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiaal of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die opgelopen wordt in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de externe leverancier zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie verricht. Eventuele klachten, claims, bezorgdheden of vragen over producten van derden moeten aan de derde partij gericht worden.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS
Indien u bepaalde inzendingen (b.v. Wedstrijdinzendingen) in antwoord op ons verzoek of zonder verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, “Commentaar”), gaat u ermee akkoord dat wij elk Commentaar dat u ons toestuurt te allen tijde zonder beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie voor commentaren te betalen; of (3) om op commentaren te antwoorden.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, enige Inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van een partij of op deze Gebruiksvoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijke of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw Commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, of computervirussen of andere malware zal bevatten die de werking van de Dienst of een verwante website op enigerlei wijze zouden kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders of ons of derden op een andere manier misleiden wat betreft de oorsprong van uw Commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor uw commentaar en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaren die door u of een derde geplaatst zijn.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw indiening van persoonlijke informatie via de Shop is onderworpen aan ons Privacybeleid.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN VERZUIMEN
Af en toe is er informatie op onze website of in de Dienst die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is, en dit op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen enkele verplichting op ons om informatie op de Dienst of een verwante website bij te werken, te veranderen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij vereist door de wet. Geen enkele vermelde veranderings- of bijwerkingsdatum die op de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie op de Dienst of op een verwante website veranderd of bijgewerkt is.

SECTIE 12 – VERBODEN TOEPASSINGEN
Naast alle andere verboden die in de Gebruiksvoorwaarden staan, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken een onwettige activiteit uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om een internationale, federale, provinciale of staatsreglementering, regel, wet of plaatselijke verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) om / lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt worden of gebruikt kunnen worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het Internet verstoort; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites of het Internet in gevaar te brengen of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens overtreding van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
In geen geval zal FLUIDO SIA, haar directeurs, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners, of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, uw gebruik van een Dienst of een via de Dienst verkregen product of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief, zonder beperking, eventuele fouten of weglatingen in enige Inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of product) die via de Dienst geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld is, zelfs indien u van de mogelijkheid daarvan op de hoogte gesteld bent. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die de wet toestaat.

SECTIE 14 – SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord FLUIDO SIA en onze filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw overtreding van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten, of uw overtreding van de wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID
Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover de wet dat toestaat en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden van deze gebruiksvoorwaarden gescheiden te zijn; een dergelijke vaststelling zal geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van alle andere overblijvende bepalingen.

SECTIE 16 – BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de Beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.
Deze gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tot ze door u of door ons beëindigd worden. U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of als u onze website niet langer gebruikt.
Indien u, naar ons eigen goeddunken, enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden schendt of wij vermoeden dat u deze hebt geschonden, kunnen wij deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden houdt geen verklaring van afstand in van dat recht of die bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Dienst worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Dienst. Zij vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet tegen de auteur geïnterpreteerd worden.

SECTIE 18 – GELDEND RECHT
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Letland.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze Website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen.

SECTIE 20 – CONTACT INFORMATIE
Vragen over de gebruiksvoorwaarden dienen te worden gericht aan [email protected].

Winkelwagen